..: MadeByMiki :..

::::…..No sé que no sé res….::::

El Departament de Col·locació de la Generalitat funciona.

with 2 comments


Suposo que recordeu a en Rafael Olmos. Aquest senyor va ser cessat el 31 de març del 2008, després de l’actuació dels mossos en el desallotjament dels estudiants de la Universitat de Barcelona.

Aquesta notícia va sortir a totes les portades dels diaris, però aquesta altra m’ha costat molt de trobar. Resulta que no van trigar ni dos mesos en  reendollar “re-col·locar” a en Rafael Olmos com a assessor de la Generalitat per uns misteriosos “projectes transversals” pels que cobrarà 3.413,74€ mensuals…

El número d’assessors de la Generalitat ja és de 249 persones.  Aquest nombre excedeix ja en 31 les previsions que el propi tripartit es va marcar en un acord de govern aprovat el 16 de gener de 2007.

Aquí teniu el que publica el DOGC:

DEPARTAMENT D’INTERIOR, RELACIONS INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ

RESOLUCIÓ IRP/1217/2009, de 5 de maig, de nomenament de personal eventual del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació. Atès el que disposa l’article 12 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública (DOGC núm. 2509A, de 3.11.1997); Vist el Decret 2/2005, d’11 de gener, sobre el règim jurídic del personal eventual de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 4300, de 13.1.2005); En ús de les atribucions que confereix la normativa vigent al titular del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, i d’acord amb el que disposa l’article 1.h) de la Resolució IRP/4054/2008, de 18 de desembre, de delegació de funcions del conseller d’Interior, Relacions Institucionals i Participació en diversos òrgans del Departament, Resolc : —1 Nomenar el senyor Rafael Olmos Salaver, personal eventual del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, assessor del conseller en projectes transversals. Les funcions que corresponen a aquest lloc de treball són les següents: a) Assessorar al titular del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació sobre els projectes de seguretat que afectin diverses unitats directives de l’àmbit d’Interior del Departament. b) Preparar la documentació que el Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació tramita al Consell Tècnic en matèria de projectes transversals de seguretat. c) Elaborar informes sobre les polítiques públiques i els plans i les actuacions del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació en matèria de seguretat. d) Exercir qualsevol altra tasca que li sigui encomanada relacionada amb les anteriors. Les retribucions d’aquest lloc de treball són les corresponents a un lloc de funcionari del grup A, nivell de destinació 30.2, complement específic de 40.964,88 euros anuals. Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar, potestativament, i d’acord amb el que estableixen l’article 116 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictada en el termini d’un mes comptat a partir de l’endemà de la seva publicació, o bé recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos comptat a partir de l’endemà de la seva publicació, de conformitat amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici que puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 5 de maig de 2009 p. d.

(Resolució IRP/4054/2008, DOGC de 16.1.2009)

Joan Boada i Masoliver Secretari general (09.124.011)

Mes informació sobre aquest tema a:

http://ailmed.wordpress.com/2009/05/14/olmos-no-ha-trigat-ni-dos-mesos-en-ser-recol%C2%B7locat-per-saura-nosaltres-continuem-abandonats/

http://ailmed.files.wordpress.com/2009/05/nomenament-olmos.pdf

Anuncis

Written by MadeByMiki

9 Juny 2009 a 8:25 pm

Arxivat a Política, Premsa

2 Respostes

Subscribe to comments with RSS.

  1. Per favor que Saura plegi ja i Romeva sgui el proper candidat d’ICV o ja em veig de nou les majories absolutíssimes convergents dels anys 80’s!

    Arqueòleg Glamurós

    10 Juny 2009 at 3:45 pm

  2. !00% d’acord, el dino-Saura amb avió cap a les illes Bermudes. Si cal fer una col·lecta per pagar-li el viatge la fem.

    madebymiki

    10 Juny 2009 at 4:41 pm


Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: